غلامحسین بنافی
1399/2/2 سه‌شنبه طی حکمی صورت گرفت؛ انتصاب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق کشور رییــس دفتــر تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قــم در حکمــی حجت الاسـلـام والمســلمین غلامحســین بنافــی را بــه عنــوان «رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیه قم شــعبه جنوب شــرق کشور» منصــوب کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسلـامی، حجــت الاسـلـام والمســلمین احمــد واعظــی در ایــن حکــم آورده اســت: نظــر بــه اتمــام مأموریــت حجت الاسـلـام والمســلمین جنــاب آقــای جــواد خلیلــی، بــه موجــب ایــن حکــم جنابعالــی را کــه بحمــدالله از ســوابق علمــی و تجــارب ارزنــده اجرایــی و مدیریتــی برخــوردار هســتید، بــه مــدت 2 ســال بــه ســمت «رئیــس دفتــر تبلیغــات اسـلـامی حــوزه علمیــه قــم شــعبه جنــوب شــرق» منصــوب می نمایــم.

 شــرایط خــاص و موقعیــت حســاس منطقــه سیســتان و بلوچســتان ایجــاب می کنــد کــه شــعبه جنــوب شــرق بــه اهتمــام مضاعــف، در جهــت برنامه ریــزی بــرای تحقــق همــه جانبــه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، پژوهشــی و آموزشــی دفتــر تبلیغــات اســلامی  بــا تکیــه بــر طرح های مصــوب قطب هــای فکــری و فرهنگــی هم تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا حوزه هــای علمیــه و دســتگاه ها و نهادهــای فرهنگــی  نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان در راســتای تبلیــغ و اشــاعه ًمنطقــه خصوصــا ارزش هــای اصیــل اســام نــاب و فرهنــگ غنــی قــرآن و اهــل بیــت (ع) از جملــه انتظاراتــی اســت کــه انشــاءالله با همت و تــاش جنابعالــی محقــق خواهــد شــد.

بــاز هم لازم می دانــم از زحمــات بی دریــغ حجت الاســلام والمســلمین جنــاب آقــای خلیلــی در مــدت مسئولیت شــان تقدیــر و تشــکر نمایــم و بــرای ایشــان و جنابعالــی توفیــق روزافــزون از خداونــد متعــال مســئلت می کنــم.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

مطالب مرتبط

اخبار دفتر تبلیغات اسلامی

آخرین اخبار

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما