اخبار دفتر
شورای تبلیغ جنوب استان س و ب
1400/3/24 دوشنبه حجت الاسلام والمسلمین واعظی تبیین کرد: اعلام آمادگی دفتر تبلیغات اسلامی نسبت به مهارت و دانش افزایی طلاب در عرصه تبلیغ رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم در جلســه شــورای تبلیغ جنوب اســتان سیســتان و بلوچســتان از آمادگی دفتر تبلیغات اســامی در میــدان دادن بــه طــاب در زمینــه هــای مختلــف تبلیغــی خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی شــعبه جنــوب شــرق کشــور، جلســه شــورای تبلیــغ جنــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور حجــج اســام والمســلمین احمــد واعظــی «رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم»، علــی اصغــر ثنائــی «معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی ایــن دفتــر»، ســید علیرضــا ســجادی «رئیــس شــعبه جنــوب شــرق» و آقــای محمدعلــی ســلیمانی «رییــس مرکــز آمــوزش هــای کاربردی دفتــر تبلیغــات اســامی» و ائمــه جمعــه شهرســتان هــای جنوبــی اســتان سیســتان و بلوچســتان و روحانیــون شــاخص ایــن مناطــق شــعبه جنــوب شــرق کشــور برگــزار شــد.

در ایــن جلســه، حجــت الاســام والمســلمین واعظــی ضمــن خرســندی از حضــور در ایــن جلســه و شــنیدن دغدغــه هــای اعضــاء شــورای تبلیــغ؛ بــه آمادگــی دفتــر تبلیغــات اســامی در زمینــه هــای مختلــف مهــارت افزائــی، دانــش افزایــی و میــدان دادن بــه بــه طــاب توانمنــد در زمینــه هــای مختلــف تبلیغــی اشــاره کــرد.

وی ضمــن اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای تخصصــی طــاب اظهــار داشــت: در بحــث ســطح ســه و چهــار و رشــته هــای تخصصــی در صــورت فراهــم شــدن شــرایط همــکاری حــوزه هــای علمیــه با دفتــر تبلیغات اســامی اعلام آمادگــی نمــوده اســت کــه دروس تخصصــی در مناطــق اســتان سیســتان و بلوچســتان راه انــدازی شــود.

 رییــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیه قم به مســئله تبلیــغ در فضای مجــازی اشــاره و تصریــح کــرد: شــعبه جنــوب شــرق دفتــر تبلیغــات اســامی بــا شناســایی طــاب توانمنــد منطقــه و بــا گزینــش، بکارگیــری و آمــوزش آنــان در زمینــه هــای مختلــف فضــای مچــازی یــک تیــم خــوب و حرفــه ای را در ایــن زمینــه تشــکیل دهــد کــه در مباحــث پاســخگویی بــه شــبهات وهابیــت در فضــای مجــازی بکارگیــری شــوند.

وی بــه ظرفیــت هــای عالــی مبلغــان خواهــر در ارتبــاط بــا فعالیــت در حــوزه کــودک و نوجــوان اشــاره کــرد و خواســتار تقویــت و حمایــت از مبلغیــن فعــال در ایــن عرصــه شــد.

حجــت الاســام والمســلمین واعظــی اظهــار داشــت: باید همــه کمک کنیم تــا انگیــزه هــای طــاب و مبلغیــن پرشــور و پرتــاش در منطقه باقــی بماند و بــا حمایــت هــای مــا انگیــزه و تــاش آنــان عقیم نشــود.

وی در پایــان از حســن ظــن روحانیــون شــاخص منطقــه نســبت بــه دفتــر تبلیغــات اســامی تقدیــر و خاطرنشــان کــرد: برگــزاری ایــن چنیــن جلســاتی  ًبــه صــورت ماهانــه مــی توانــد در پیشــبرد اهــداف تبلیغــی مؤثــر باشــد و قطعــا اســتمرار ایــن جلســات بــا حضــور روحانیون شــاخص بســیار مفیــد خواهــد بود.

لازم بــه ذکــر اســت روحانیــون و مبلغیــن حاضــر در ایــن جلســه بــه بیــان نــکات و مطالــب خــود پیرامــون برنامــه هــای فرهنگــی و تبلیغــی منطقــه پرداختنــد.