جلسه با معتمدین
جلسه با معتمدین فرهنگی
1400/3/24 دوشنبه در نشست مشترک معتمدین فرهنگی شهرستان ایرانشهر مطرح گردید: حضور بزرگان و علما در هر منطقه ای مایه خیرات و برکات است رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم، حضــور بــزرگان و علمــا در هــر منطقــه ای را مایــه خیــرات و بــرکات دانســت و گفــت: وجــود معتمدیــن فرهنگــی دلســوز در منطقــه کــه بــه دنبــال ترویــج مکتــب و هدایــت مــردم هســتند، یــک ظرفیــت و امتیــاز بســیار خوبــی محســوب مــی شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتر تبلیغات اســامی شــعبه جنوب شــرق کشــور، حجــت الاســام والمســلمین احمــد واعظــی در نشســت مشــترک معتمدیــن فرهنگی شهرستان ایرانشهر که در این دفتر برگزار شد، حضور بزرگان و علما را در هر منطقه ای مایه خیرات و برکات دانســت و اظهار داشــت: در کشــور ما ریشــه همه روشــنگری ها و تبلورات به وجود و حضور بزرگان و عالمان دینی کــه در آن منطقــه حضــور داشــته و فعالیــت کــرده انــد، بــر می گــردد. ســاله خــود در دفتــر تبلیغــات اســامی و رفــت و آمدهایــی 10وی بــه حضــور کــه بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان داشــته اســت، اشــاره کــرد و گفــت: بــا وجــود همــه نقــص هــا و کاســتی هایــی کــه وجــود دارد، در ایــن اســتان نســبت بــه ســال های قبــل خدمــات خوبــی صــورت گرفتــه و مــا نبایــد همیشــه نــگاه منفی به پیرامون داشــته باشــیم، بلکه باید خدمات مثبتی را هم که در این منطقــه اتفــاق افتــاده اســت را مشــاهده کنیــم. رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم تصریــح کــرد: ضمــن رشــد فعالیــت هــای فرهنگی صــورت گرفته در این منطقه حمــات و هجمه های بســیاری از ســوی دشــمنان بر علیه دین، مذهب و اعتقادات صورت می گیرد و چندیــن برابــر گذشــته شــده اســت و همیشــه بــا هجمــه هایــی،  اعتقــادات مــردم ایــن منطقــه را مــورد ضربه قــرار داده اســت تا اتفاقات ناگــواری رخ دهد. وی به فعالیت های دشــمنان علیه جوانان و ناامیدســازی آنان در فضاهای مجــازی و ماهــواره هــا اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه فراوانــی اســباب فســاد  بیــداری و آگاهــی جوانــان امــروزی نســبت بــه جوانــان قدیــم ًدر جامعــه، حقــا بســیار ارزشــمند تــر اســت کــه بایــد ایــن بیــداری جوانــان حفــظ شــود.

حجــت الاســام والمســلمین واعظــی، جمــع فرهنگــی را یــک ظرفیــت خــوب دانســت و اظهــار داشــت: وجــود معتمدیــن فرهنگــی دلســوز در منطقــه کــه بــه دنبــال ترویــج مکتــب و هدایــت مــردم هســتند، یــک ظرفیــت و امتیــاز بســیار خوب محســوب می شــود. وی کمبود طاب مســتقر در منطقه را از ضعف ها و کاســتی هــای منطقــه برشــمرد و گفت: یکــی از نقاط ضعــف در این منطقه، کمبــود طــاب فاضــل مســتقر در محیــط مــی باشــد و طــاب بــه هــر دلیلــی تصمیــم بــه هجــرت می گیرنــد و دســت منطقــه را خالــی مــی گذارنــد. رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم تصریــح کــرد: بــا تدبیــر دفتــر تبلیغــات اســامی در جهــت تقویــت طــاب و جلوگیــری از هجــرت آنــان و رایزنی هــای صــورت گرفتــه، توانســتیم دروس ســطح ســه تخصصــی را بــرای برادران این منطقه راه اندازی نمائیم و امیدواریم در آینده دروس تخصصی را بــرای طــاب خواهــر نیــز برقــرار کنیــم تا حدودی جلوی مشــکل خالــی بودن منطقــه از طــاب گرفتــه شــود. حجــت الاســام والمســلمین واعظــی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی در راســتای مهــارت افزایــی و دانــش افزایــی فرهنگیــان و طابــی کــه قصــد ورود بــه مــدارس را دارنــد، مفیــد ارزیابــی کــرد و اظهار داشــت: بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی ضمن خدمت ویژه فرهنگیــان و طابی که در راســتای ترویــج مکتــب قصــد ورود بــه مــدارس را دارنــد، مــی توانیم قــدم های مؤثــری برداریــم، زیــرا طلبــه ای کــه قصــد ورود بــه مــدارس و حضــور در بیــن دانــش آمــوزان را دارد، بایــد آمــوزش هــای خــاص را بگذرانــد. در پایان این نشست، حجت الاسام والمسلمین واعظی ابراز امیدواری کرد کــه بــا پایــان بیمــاری کرونــا و فراهــم بــودن شــرایط، بتوانیــم اردوی بــزرگان و معتمدین را مانند گذشته برگزار کنیم تا در راستای انسجام بزرگان فرهنگی منطقه گام های مؤثری برداشــته شــود.

 لازم بــه ذکــر اســت در ابتــدای ایــن نشســت، معتمدیــن و بــزرگان فرهنگــی شهرســتان بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در مــورد مشــکات فرهنگــی منطقــه پرداختنــد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

مطالب مرتبط

اخبار دفتر تبلیغات اسلامی

آخرین اخبار

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما