2

5

4

6

1

7

8

3

9

10
1400/3/23 يكشنبه در همایش تجلیل از چهره های برتر تبلیغی جنوب شرق کشور مطرح شد: دفتر تبلیغات اسلامی برای نیازمندی های حوزه یک مکمل باشد رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم یکــی از رســالت هــای ایــن نهــاد حــوزوی را نقــش مکمــل بــرای حــوزه هــا دانســت و گفــت: بایــد بــا شناســایی نیازمنــدی هــا و مهــارت هــای حــوزه هــای علمیــه، آمــوزش هــای کاربــردی مربوطــه را افزایــش دهیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتر تبلیغات اســامی شــعبه جنوب شــرق کشــور، حجــت الاســام والمســلمین واعظــی در همایــش تجلیــل از چهره هــای برتــر تبلیغــی جنــوب شــرق کشــور کــه در شهرســتان ایرانشــهر برگــزار شــد، اظهــار داشت: پشتیبان اصلی فعالیت های دفتر تبلیغات اسامی در هر منطقه ای و به خصوص استان سیستان و بلوچستان، ائمه جمعه هر منطقه هستند. وی، مبلغیــن را بــازوی اصلــی فعالیــت هــای تبلیغــی منطقــه دانســت و گفــت: وجــود روحانیــون و مبلغینــی کــه در ایــن منطقــه فعالیــت دارنــد، از نعمــات الهــی اســت. رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم خطــاب بــه مبلغیــن تصریــح کــرد: انگیــزه ای کــه شــما در تبلیــغ مکتــب اهــل بیــت(ع) داریــد و در منطقــه جنــوب شــرق فعالیــت مــی کنیــد، از توفیقــات الهــی و فرصــت مناســبی اســت کــه بایــد قــدر آن را دانســت. وی افــزود: آشــنایی بــا منطقــه سیســتان و بلوچســتان و شــناخت ضعف هــا و کاســتی هــای موجــود، از نقــاط قــوت مبلغیــن ایــن اســتان اســت، زیــرا مبلغیــن، بومــی مــی باشــند و بــا منطقــه آشــنایی کامــل دارنــد. حجت الاســام والمســلمین واعظی، تبلیغ در این منطقه را جهاد و تاش خداپســندانه دانســت و اظهــار داشــت: تبلیــغ در ایــن منطقــه، مجاهــده اســت و اگــر کســی انگیــزه و روحیــه عبودیــت خوبــی نداشــته باشــد، قطعــا در ایــن راه موفــق نخواهــد شــد. وی گفــت: کار و تبلیــغ موثــر در ایــن مناطــق بــه مهــارت و دانــش کافــی احتیــاج دارد و یکــی از ضعــف هــا ایــن اســت کــه طلبه و مبلغ خــود را بی نیاز از مطالعــه و کســب دانــش بدانــد کــه نبایــد ایــن چنیــن باشــد زیــرا جامعــه در حــال تغییــر اســت و مبلــغ هــم بایــد نســبت بــه نیــاز جامعــه علــم و دانــش خــود را افزایــش دهــد. رییــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم، یکــی از رســالت هــای ایــن نهــاد حــوزوی را نقــش مکمــل بــرای حــوزه هــا دانســت و تصریــح کــرد: از رســالت هــای اصلــی ایــن دفتــر کــه توســط امــام راحــل و مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) ترســیم شــده، ایــن اســت کــه دفتــر تبلیغــات اســامی بــرای نیازمنــدی هــای حــوزه یــک مکمــل باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد آنچــه در حــوزه هــا اتفــاق مــی افتــد را رصــد کنیــم و نیازمنــدی هــا و مهــارت های حوزه های علمیه را بســنجیم و بــا آموزش های کاربــردی ایــن مهــارت هــا را افزایــش دهیــم. در ابتــدای ایــن همایــش حجــت الاســام والمســلمین میرخانــی «رئیــس اداره فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اســامی شــعبه جنوب شــرق کشــور» بــه گزارشــی پیرامــون فعالیــت هــای فرهنگــی و تبلیغــی ایــن شــعبه و نحوه ارزیابــی مــاه مبــارک رمضــان مبلغیــن پرداخــت. لازم بــه ذکــر اســت مبلغیــن برتــر مــاه مبــارک رمضــان شــعبه جنــوب شــرق مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و منتخــب شــدند، کــه در پایــان ایــن مراســم، از  22 نفر مبلــغ برتــر تقدیــر شــد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

مطالب مرتبط

اخبار دفتر تبلیغات اسلامی

آخرین اخبار

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما